Våga ta beslut utifrån din erfarenhetsbank

En intervju med Martina Stål, Psykoterapeut

Komplexiteteten som finns i dagens samhälle är att de många beslut som vi behöver ta inte längre går att analysera på ett logiskt sätt. I arbetslivet dras många mellan två paradoxer där vi ska vara kreativa och innovativa samtidigt som våra beslut i många fall måste redovisas på ett logiskt sätt och gärna med statistik och affärsresultat. Men hur fattar vi beslut och vad påverkar vår beslutsförmåga?

Två olika beslutssystem är en tillgång
Förenklat så finns det två olika beslutssystem hos oss alla. Den ena är det kognitiva systemet som utgår ifrån det logiska tänkandet och grundar sig i fakta och även i vissa fall i statistik. Det andra beslutsystemet som alla människor innefattar är det emotionella beslutstagandet som bygger på vår insamlade erfarenhetsbank d.v.s. att vi tar ett beslut utifrån vad vi tidigare upplevt, lärt oss och vilken känsla vi har över situationen eller frågan. Ett enkelt exempel är beslut under rekryteringsprocesser. Vi kan läsa ett fint CV men få en dålig känsla av personen, eller tvärtom vara lite skeptiska till ett dåligt CV men sedan få en bra känsla av personen under arbetsintervjun. Vilket beslutsystem ska vi då använda oss av i denna situation? Inget är rätt eller fel, vi behöver ha båda. Att ha två olika beslutssystem är en tillgång berättar Martina Stål som jobbar med att hjälpa människor att hitta tillbaka till sitt självledarskap och sin emotionella balans med hjälp av kurser och psykoterapi.
”Genom att komma i kontakt med känslospektret så lär vi oss att lyssna på våra somatiska markörer” – Martina Stål

Lyssna på kroppens signaler
Vi har alla en inre kompass som signalerar om ett beslut är rätt eller fel. Dessa kroppsliga signaler kallas för somatiska markörer (mer om somatiska markörer här). Det handlar om att komma i kontakt med sitt känslospektrum och kroppens interoceptiva signaler och kunna plocka fram och känna efter när det behövs i exempelvis olika arbetssituationer. Att kunna uppleva alla sina känslor och kunna läsa av sina signaler. Vi har både medvetna och omedvetna somatiska markörer som visar sig på olika sätt hos olika personer. Om ett beslut känns bra så kanske man känner en enkelhet, lätthet, nyfikenhet, att bröstet expanderar och möjligtvis kommer ett leende smygandes. Vid ett beslut som känns fel eller osäkert så kan kroppen signalera genom att vissa känner sig spända, får en klump i magen, blir nedstämda och att bröstkorgen och axlarna drar ihop sig.
”När vi lärt oss att lyssna på kroppens signaler så kommer vi enklare och snabbare veta när ett beslut är rätt och alltså bli bättre på att ta snabba och effektiva beslut” – Martina Stål

Beslutsstagande på arbetsplatsen
Vi kan idag få fram hur mycket information som helst om ett visst ämne men hjärnan kan inte processa all denna information. Människors kognitiva förmåga är begränsad. Det krävs av oss på arbetsplatsen att vi ska vara kreativa och samtidigt kunna ta snabba beslut. Entreprenörer behöver jobba med känsla för att komma på nya innovationer. En läkare kan läsa av ickeverbala signaler och lär sig efter några ers erfarenhet efter att ha mött flera patienter. En studie visar att allt fler läkare i den äldre generationen har övergått från ett kognitivt beslutsfattande till ett mer erfarenhetsbaserat beslutsfattande då de lärt sig att gå på sin känsla. De har även gjorts undersökningar på brandmän och poliser som har visat att de i större utsträckning använder sig av det erfarenhetsmässiga beslutssystemet. De har helt enkelt inte tid att analysera ett brinnande hus och måste därför agera instinktivt.

”Om ett beslut fortfarande är oklart efter all information vi läst och analyserat så måste man ändå gå på känsla när vi sedan tar beslutet” – Martina Stål

Förmågan att leda sig själv till bra beslut
Det är upp till individen idag att hitta information och lösa sina arbetsuppgifter genom att leda sig själv. Det gränslösa arbetet idag göra att vi behöver ha en större förmåga att leda oss själva och ta eget ansvar (lästips). Arbetsuppgifterna är oftast ganska odefinierade och saknar tydliga ramar.

”Det tidigare ledarskapet med tät handledning och väldefinierade uppgifter är ganska utdött idag. Det gör att vi behöver känna oss trygga i att coacha oss själva och med att ta egna beslut” – Martina Stål

En viktig anledning till att komma i kontakt med sitt känslospektrum är för att kunna känna sig mer stabil och lugn i sitt arbetssätt. Vi har en relativt låg grad av stöd och feedback idag jämfört med tidigare och då behöver vi känna oss självsäkra med att vi gör ett bra jobb. Det innebär att känna en trygghet med att ta egna beslut och kunna stå upp för dessa inför våra chefer och medarbetare.

”Om vi inte har denna förmåga till beslutsfattande och självledarskap så kan det skapa en inre stress. Det är därför viktigt i självledarskapet att vi vågar lita på oss själva och vår egen förmåga att ta beslut” – Martina Stål

Att sova på saken?
Vissa forskare anser att det bara går att ta ett visst antal beslut per dag, men detta är väldigt individuellt hur vi mår vilket påverkar hur många och hur svåra beslut vi kan ta. Att ta större beslut kräver mer energi, men även små beslut som att välja vad vi ska äta till middag och vad vi ska ha för kläder på oss tar en del energi och kraft. Om vi känner oss trötta eller hungriga så blir det svårare att ta ett svårt beslut, det kan därför vara bra att sova på saken.

”Det ligger på individen hur många beslut man känner att man är benägen att ta. Vi behöver vara medvetna över i vilken grad vi är i kontakt med oss själv och kunna fråga oss själva, är jag för trött eller för stressad för att kunna ta detta beslut just nu?” – Martina Stål

Beslutstagande i framtiden
Forskare inom neurologi som Antonio Damasio förutspår att allt fler i framtiden kommer att basera sina beslut utifrån det emotionella beslutssystemet jämfört med det kognitiva. Både inom karriären och i privatlivet. Vi har redan nu sett i undersökningar att allt fler gör det i sina arbetsliv, allt från brandmän till entreprenörer. Karios Future har också spekulerat i hur morgondagens arbetsplatser kan komma att se ut och de förklarar att ett gränslöst arbete och enorma informationsmängder gör att vi kommer att behöva jobba mer kreativt och effektivt. Vårt arbetssätt kommer att kräva ännu mer självledarskap och beslutsfattande för att kunna skapa nya typer av tjänster och produkter i framtiden (studie).Vad tror du om beslutstagande i framtiden? Vilket beslutssystem använder du dig mest av? Brukar du lyssna till kroppens signaler när du tar svåra beslut?