Med en arbetsplatsanalys avser man kartlägga behoven som arbetet ställer på arbetsmiljön. Arbetsplatsanalysen kan sedan användas för att ta fram en arbetsplatsstrategi som bland annat innehåller ett förslag på arbetssätt såsom hybdrid arbetssätt, aktivitetsbaserat arbetssätt eller kontor med fasta platser samt förslag på ytor och hur kontoret kan planeras. Arbetsplatsanalysen byggs vanligtvis upp av en workshop med ledningsgrupp eller styrgrupp, aktivitetsanalys, chefsintervjuer, beläggningsgradmätning, närvaromätning, samarbetsmönster, mobilitetsprofil och fysisk miljöanalys.

En arbetsplatsanalys tar mellan 1 till 3 månader att genomföra beroende på organisationens storlek samt organisationens tillgänglighet.

Med arbetsplatsanalysen som bas får man även en förståelse för hur smidig eller krävande en eventuell förändring kan bli för verksamhetens olika delar. Denna förståelse ger organisationen möjlighet att sätta in adekvata insatser för att underlätta förändringsarbetet.

Utbildade arbetsplatsstrateger har tillgång till verktyg och metoder för att genomföra arbetsplatsanalyser och ta fram arbetsplatsstrategier. Här hittar du information om vår certifierande utbildning till arbetsplatsstrateg.

För att höra mer om utbildningen eller om ni har behov av en arbetsplatsstrateg är ni välkomna att kontakta arbetsplatsstrategen och förändringsledaren Aram Seddigh.