Skapa hållbara och friska arbetsplatser, går det?

Text av: Yvonne Sjöberg

Psykisk ohälsa har blivit ett stort arbetslivsproblem. Sjukskrivningar med stressrelaterad orsak har under de senaste åren ökat dramatiskt. Vad beror det på, och vad kan vi göra för att bromsa utvecklingen?

Forskning visar att problemen med stressrelaterad sjukfrånvaro ofta finns i organisationen och sociala miljön som är brister som leder till samarbetsproblem, konflikter och ohälsa. Studierna pekar särskilt ut:
• Hög arbetsbelastning
• Dåligt fungerande kommunikation och samarbete
• Otydliga arbetsuppgifter, roller och ledning
• Liten möjlighet att kunna påverka
• Brist på återkoppling, att inte bli sedd
• Brister i information
• Upplevd orättvisa

Många av oss upplever en osäkerhet hur vi ska hantera de här problemen. Det finns inte något att riktigt ta på när det gäller ”de mjuka värdena”. Det är betydligt enklare att prova ut en ergonomiskt riktig arbetsstol eller placera belysningen rätt. Historiskt sett har vi varit duktiga när det gäller att förhindra ohälsa och riskförebygga i den fysiska arbetsmiljön.

”Men villkoren har förändrats, många arbetsuppgifter har blivit mer tekniskt avancerade, det ställs nya och annorlunda krav än tidigare. Den fysiska belastningen har ersatts av en högre mental anspänning”

Möjligheten till ett flexibelt arbetsliv har ökat; vi kan arbeta hemifrån, på tåget eller bussen. Vi kan styra våra arbetstider efter hämtning på dagis och skola. Gränserna mellan privatliv och arbetsliv har blivit otydligare. Det finns både för- och nackdelar med detta. Oavsett om det är bra eller dåligt, är det viktigt att vi lyfter de här frågorna, fattar en gemensam överenskommelse och skriver ner den i en policy som tydliggör vad som gäller för nåbarhet, e-post, återhämtning osv.

“Det ställs krav på ett målstyrt arbete som inkluderar de organisatoriska och sociala frågorna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden och nyckeln till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.”

Vilken kultur har vi på vår arbetsplats, vad är ”ett gott nog arbete”?
Tydlighet i organisationen är centralt, vad som är tydligt kan upplevas olika, beroende på vem du pratar med. Vi har olika behov av information, återkoppling, styrning osv, det är viktigt att vi har en öppen dialog för att hitta en nivå som känns bra för alla. Arbetsmiljöverket har förtydligat arbetsgivarens ansvar när det gäller bland annat arbetsbelastning, stress, konflikthantering, ständig nåbarhet och chefers kunskap att förebygga och hantera dessa frågor.

”Ett positivt varumärke ökar attraktionskraften på arbetsmarknaden och stärker relationen med kunder och leverantörer”

Att jobba utifrån en genomtänkt strategi och struktur, med tydliga roller och uppgifter, ger ett gott och hållbart resultat. Förutom att det finns mycket pengar att spara, vet vi att motiverad personal som mår bra är en styrka för företaget. Nöjda, stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna för verksamheten. På arbetsplatsen ska människor må bra, känna arbetsglädje och ha förutsättningar för att leverera ett jobb av högsta kvalitet.