I en vetenskaplig artikel redogör en dansk forskargrupp om kopplingen mellan självrapporterad sjukfrånvaro och olika kontorstyper.
Pejtersen och kollegor (2011) genomförde denna nationella tvärsnittsstudie genom analys av data som tidigare hade insamlats med hjälp av en enkät där urvalsgruppen för denna analys bestod av 2403 kontorsanställda mellan åldern 18 och 59 år som tillbringade huvuddelen av sin arbetstid på sitt kontor. Kontorstyperna klassificerades genom att respondenterna själva fick ange hur många kollegor de delade kontor med. Klassificering av kontorstyper gjordes enligt följande:
1 person/kontor = cellkontor
2 personer/rum = delade kontor för två personer
3-6 personer/rum = delade kontor för 3-6 personer
7 personer eller mer/rum = öppna kontorslandskap.
För att minska sannolikheten att andra faktorers påverkan den självrapporterad sjukfrånvaro kontrollerade Pejtersen och kollegor för ålder, kön, socioekonomisk status, BMI, alkohol konsumtion, rökvanor, och fysisk aktivitet under fritiden.
Forskargruppen fann en signifikant skillnad mellan kontorstyp och sjukfrånvaro där sjukfrånvaro var lägst för personer som hade ett eget kontor.
Pejtersen och kollegor diskuterar olika anledningar till skillnaden på sjukfrånvaro även om de framhäver att de genom sin studie inte kan dra några orsakssamband. En förklaring till den ökade sjukfrånvaron i andra kontorstyper än cellkontor kan bero på en ökad exponering för ljud och en annan orsak förklaras av ventilation. Författarna menar att öppna kontorslandskap oftast tillämpar mekaniska ventilationssystem medan cellkontor i Danmark oftast tillämpar naturliga ventilationssystem. Ytterligare förklaring är att smittorisken mellan medarbetarna ökar i delade och öppna kontorslandskap. Författarna diskuterar också arbetsmiljöns påverkan samt förlusten av avskildhet för de personer som arbetar i delade kontor och öppna kontorslandskap som eventuella faktorer som kan orsaka högre sjukfrånvaron.
Denna studie har vissa begränsningar som medför komplikationer för generalisering.En felkälla är den självrapporterade sjukfrånvaron, även om man i tidigare studier har kunnat visa en god samstämmighet mellan självrapporterad sjukfrånvaro och faktisk sjukfrånvaro. Trots att studien representerar 2000 olika kontor runt om i hela Danmark baserar sig klassificeringen av kontoren på respondenternas uppfattning av antalet personer i rummet och ingen hänsyn har tagits till typ av arbete de utför eller andra arkitektoniska aspekter i och mellan kontorstyperna. Vidare är indelningen av kontorstyperna snäv i studien och önskvärt vore om en mer differentierad kategorisering hade gjorts så att fler undertyper av öppna kontorslandskap hade kunnat analyseras i förhållande till självrapporterad sjukfrånvaro.
Länk till källa.