service1

Arbetsplatskoncept & lokalplanering

För att skapa ett funktionellt framtida kontor skapar vi en samsyn kring vilken arbetsmiljö och önskade beteenden som är viktiga för organisationen efter förändringen, vad som ska bevaras och vad som behöver förändras. Våra projekt genomsyras av delaktighet – ledningsgrupp, chefer och medarbetare bjuds in att påverka de delar som de faktiskt kan påverka.

Arbetsplatskoncept & lokalplanering

För att kunna planera en lokal och skapa en god arbetsplats behöver man ha en god insikt i vilket behov medarbetarna har för att genomföra sina arbetsuppgifter samt vilka beteenden man vill uppmuntra till. Med en god insikt i verksamhetens mål och förståelse för medarbetarnas behov vid genomförandet av olika typer av arbetsuppgifter skapar vi ett arbetsplatskoncept som fungerar som ett skelett till planeringen av den framtida arbetsplatsen och ger hela projektet ett stadga.

Arbetsplatskonceptet innehåller förslag på vilka fysiska miljöer som behövs samt antal; riktlinjer kring beteenden och ledarskap; samt förslag på hur den tekniska miljön ska skapas för att underlätta mobilitet, samarbete och avskildhet. Olika grupper inom en och samma organisation kan ha olika behov, detta är särskilt tydligt för mellanstora och stora organisationer. Arbetsplatskonceptet tar hänsyn till de diversifierade behoven och presenterar hur behoven kan tillgodoses. Konceptet kan sedan användas till lokalsök, planering av lokalen, för beteendeförändring samt ge riktlinjer kring hur man konstruerar den tekniska arbetsmiljön.

De aktiviteter som metod som leder fram till framtagningen av arbetsplatskoncept är inkluderande – alla medarbetare bjuds in att delta -, tidseffektiv – tar inte mycket tid i anspråk från medarbetare och chefer – , samt är datastyrt och transparant – det går enkelt att härleda våra slutsatser till insamlat data och målet med förändringen. För mellanstora och stora organisationer innebär det ofta att ett arbetsplatskoncept kan presenteras för ledningsgrupp/styrgrupp cirka 2 månader efter start, för mindre organisationer går framtagningen av arbetsplatskoncept fortare än så.

Aktiviteter till arbetsplatskonceptet

Varje aktivitet leder fram till en pusselbit vilka tillsammans skapar arbetsplatskonceptet

Detta bygger upp arbetsplatskonceptet:

  • Workshop med lednings-/styrgrupp
  • Föreläsning och workshopen Min dag för jobbet för alla medarbetare och chefer
  • Enkät innehållande aktivitetsanalys samt frågor kring mobilitet, trivsel, samarbetsmönster m.m. till alla medarbetare. Jämförelsedata finns!
  • Enkät/fokusintervjuer av chefer
  • Närvaro- samt beläggningsgradsmätning