Led förändringen till nytt arbetssätt

Intervju med Aram Seddigh

En tydlig vision, kraftfulla incitament, tillräckliga resurser och färdigheter samt en genomtänkt handlingsplan leder er förändring till ett nytt arbetssätt, skriver förändringsledaren Aram Seddigh på WeOffice.

De beteenden som medarbetare ägnar sig åt är den enskilt viktigaste faktorn för trivsel, hälsa & produktivitet på arbetsplatsen. Förändringsarbetet behöver säkerställa att den fysiska kontorsutformningen, IT samt ledarskapet för den nya organisationen är adekvat utformat. Men det är tillika viktigt att förändringsprocessen skapar en vilja hos organisationen att hänge sig åt de aktiviteter som underlättar genomförandet av arbetsuppgifter.
För att lyckas med att skapa vilja och engagemang när en organisation planerar en förändring kan fem aspekter vägleda organisationen: En tydlig vision, kraftfulla incitament, tillräckliga resurser och färdigheter samt en genomtänkt handlingsplan.

En tydlig vision skapar en stomme för hela förändringen som hjälper organisationen att behålla fokus när förändringen blir motig. En vision ska svara på vart vill vi nå & vilka vill vi vara. Vidare behöver organisationen skapa incitament och svara på frågorna om varför resan behöver genomföras nu samt motivera varför organisationen kan få det bättre med det nya arbetssättet. Det är ofta bristen på tydliga incitament som skapar det välkända oönskade motståndet inom organisationen.

För att genomföra en förändring behöver organisationen säkerställa tillräckliga resurser och färdigheter. Tid är en viktig resurs för att den ger organisationen en möjlighet att reflektera och bearbeta innebörden av det nya arbetssättet. Kommunikationsstrukturer kan också ses som resurser i förändringen då dessa skapar förutsättning för att fånga upp samt sprida information inom organisationen. Organisationen behöver även proaktivt se till att identifiera vilka färdigheter som behöver tränas upp och genom vilka insatser. Bristen på färdigheter skapar frustration som både kan hämma förändringen men också skapa en tillbakagång mot tidigare beteendemönster.

Handlingsplanen bör innehålla målet och syftet med förändringen samt vem som ska genomföra vad och hur. Exempelvis kan handlingsplanen innehålla eventuella utbildningsinsatser, behovet av nya IT-strukturer i den nya organisationen, samt workshops och föreläsningar som stöttar medarbetarna. Handlingsplanen bör även innehålla mätbara mål med indikatorer och mätetal samt en tidsplan och kostnadskalkyl. Förändringar är komplexa och även om planeringen föregåtts av noggranna analyser bör utrymme i form av tid och pengar lämnas till eventuella justeringar.

Förändringar är krävande och det är vanligt att organisationen till en början motarbeta dem. Men med en tydlig vision, kraftfulla incitament, tillräckliga resurser och färdigheter samt en genomtänkt handlingsplan kan organisationen visa vägen framåt och samtidigt skapa ett engagemang och nyfikenhet till det nya arbetssättet.