Lean i det nya arbetslivet

En intervju med Per Sederblad

Per Sederblad är universitetslektor vid Malmö högskola och har bland annat forskat om Japanska produktionskoncept och Lean Production, med fokus på teamwork och tillit mellan ledning och anställda. Vi ställde ett par frågor om Lean i det nya arbetslivet honom och nedan hittar du hans svar.

Vad är Lean?
”Lean Production” är ett produktionssystem, som är en anpassning av Toyotasystemet till förhållanden i USA, och som lanserades i början av 90-talet. Lean spreds sen vidare till bl a Europa, till Sverige först i begränsad omfattning. I korthet syftar Lean till att effektivisera flödet i produktionen och att ta tillvara personalens förbättringsförslag
Lean har utvecklats genom åren. Den 1:a stora vågen (90-talet) gällde tillämpningar inom främst industrin, inledningsvis främst fordonsindustrin. Den 2:a vågen kom under 2000-talet där Lean också började tillämpas inom tjänsteproduktion, t ex sjukhus och offentliga myndigheter. Sedan 2010-talet har Lean även börjat tillämpas i nya branscher såsom i Lantbruk och inom byggindustrin i Sverige.

När passar det att arbeta enligt Lean?
Det är ofta enklast att arbeta enligt Lean i verksamheter där det finns tydliga processer i verksamheten, dessa ses som värdeflöden. Den senare utvecklingen har dock visat att Lean även kan tillämpas i verksamheter med projektorganisering, dessa ses som flöden som kan länkas samman. Ifall tillämpningen av Lean ska kunna ta tillvara personalens förbättringsförslag har erfarenheterna visat att det krävs att Lean införs, tillämpas och utvecklas i samverkan mellan ledning och personal, och i Skandinavien med de fackliga organisationerna (se boken Lean i Arbetslivet, Sederblad (red), 2013).

När passar det inte? Förlorar man på kreativitet?
Det verkar vara svårt att tillämpa och hållbart utveckla Lean i verksamheter som bygger på ”face-to-face” kontakt med kunder och klienter, t ex har man inom sjukvården i Sverige alltmer övergått till att tillämpa nya koncept, såsom ”Värdebaserad vård”. Det finns en risk om man tillämpar Lean för ensidigt mot effektivisering och tidsbesparing att kreativitet och innovationsförmåga minskar (se kapitel 14 av Eva Lovén i Sederblad (red), 2013).

Vi blir mer flexibla – vad kan lean som arbetssätt hjälpa oss för att förstå?
Ifall Lean tillämpas på ett hållbart sätt kan vi bättre förstå samspelet mellan effektiva processer och personalens delaktighet och engagemang för verksamheten.

Vilka är värderingarna och grunderna i Lean?

Grundläggande principer i Lean är, enligt en avhandling av Per-Ola Börnfelt (2006):

  • Eliminera överskott (av bl a produktionsresurser, lager och väntetid)
  • Organisera genom arbetsfördelning
  • Skapa ett flöde i organisationen genom att använda ett flertal samordnings/styrmetoder
  • Organisera kontinuerligt förändringsarbete: ”Ständiga förbättringar”.

Det bör till dessa principer läggas till att organisationen baseras på teamorganisation, ofta på så kallade ”förbättringsgrupper”. Detta gäller bl a för Scanias produktionssystem (se kap 2 i Sederblad (red), 2013).