Kontor och arbetssätt efter pandemin

Under pandemin har organisationer förändrat sitt arbetssätt för att förhindra smittspridning. Nya arbetsvanor har skapats och frågan som många ställer sig är vilka av dessa vanor som vi ska behålla och hur vårt arbetssätt kommer att förändras på längre sikt när pandemin inte längre styr vår vardag på samma sätt som det gör idag? För att besvara dessa och relaterade frågor har vi nyligen samlat in data genom enkäten “Kontoret och arbetssättet efter pandemin”. Enkäten skickades ut till över 1200 medarbetare hos 7 organisationer.

Under hösten kommer vi löpande publicera resultat från enkäten. Är du nyfiken? Registrera dig till vårt nyhetsbrev eller kontakta Aram Seddigh

aram@weoffice.se eller 0739793663

Integritetspolicy för deltagande organisationer

Den personuppgiftsansvarige, WeOffice, kan ha erhållit personuppgifter om deltagarna (exempelvis, för- och efternamn, e-postadress till arbetsplatsen, namn på den närmast ansvarige chefen, namn på avdelning samt arbetsenhet/team) från arbetsgivaren. Som laglig grund för behandling av sådana uppgifter hänför sig WeOffice till att WeOffice behöver uppgifterna för att uppfylla sitt kontrakt med arbetsgivaren. Deltagare har dock även för dessa uppgifter rätt att använda sig av sina rättigheter under Dataskyddsförordningen (”GDPR”) såsom beskrivs vidare i WeOffcies Privacy Policy på hemsidan www.weoffice.se.

För att uppfylla kontraktet med arbetsgivaren behöver WeOffice även behandla ytterligare personuppgifter (det vill säga samla in, använda, lagra och radera uppgifter som kan identifiera deltagare) som lämnas i samband med ifyllandet av enkäten. Insamlingen och behandlingen av sådana personuppgifter (exempelvis uppgifter om deltagarnas uppfattning av arbetsplatsmiljön, uppgifter om deltagarnas jobbaktiviteter, uppgifter om deltagarnas samarbeten med andra avdelningar hos arbetsgivaren samt därtill tillhörande uppgifter) görs mot bakgrund av deltagarnas informerade samtycke som legal grund för behandlingen. Det är frivilligt att delta i enkätundersökningen och deltagarna kan närsomhelst avsluta sitt deltagande, utan att behöva ange skäl. Sådant avslut av deltagande gör dock inte behandlingen av tidigare insamlade uppgifter olaglig.

WeOffice ber om ditt samtycke att behandla uppgifterna som efterfrågas i enkätundersökningen så att vi kan samla in data enligt informationen given i detta informationsbrev. Data som kommer att presenteras i kommande rapport, kommer att presenteras på gruppnivå så att enskilda deltagare inte kan identifieras.

Deltagarnas personuppgifter kommer att lagras på servrar hos Loopia AB, ett personuppgiftsbiträde till WeOffice (ingen data lagras utanför EU), i maximalt sex månader efter det att studien slutförts, och personuppgifterna kommer efter detta datum anonymiseras så att enskilda svar inte kan kopplas till specifika personer. De anonymiserade uppgifterna kan komma att användas tillsammans med andra anonymiserade uppgifter från liknande enkätundersökningar som jämförelsedata.

Ni har bland annat rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, ni har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter, ni har rätt att få era personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), rätt till data portabilitet (att få personuppgifterna flyttade) samt rätt att återkalla ert samtycke att behandla dina personuppgifter. Om era personuppgifter har raderats eller anonymiserats efter sex månader kan vi dock, efter denna tid, inte alltid fullt ut tillgodose en sådan begäran. För mer information om era rättigheter se: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/.

Ni har också rätta att framföra klagomål om ni anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, sådant klagomål ska initialt framföras till info@weoffice.se, och om ni inte är nöjd med vårt svar, till datainspektionen@datainspektionen.se. Se mer här https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.