Därför behövs en certifierande utbildning till arbetsplatsstrateg

Arbetsmiljöarbetet har aldrig varit så mångsidigt och tvärvetenskapligt som det är idag. Samtidigt som flexibiliteten i arbetslivet ökar, växer kunskapsbehovet exponentiellt för att skapa attraktiva och funktionella arbetsmiljöer.  Mångsidigheten i arbetet visar sig i bredden av frågeställningar som organisationer behöver förhålla sig till vid förändringsarbete avseende arbetsmiljön. Dessa områden sträcker sig från frågor om fysisk layout, fysisk arbetsmiljö och digital arbetsmiljö till arbetssätt, policyn för flexibilitet och förändrändringsledning. Distansarbetet som redan innan pandemin ökade, har dessutom accelererats vilket ställer krav på organisationer att uppdatera sina villkor och utveckla strategier så arbete i större utsträckning kan ske platsoberoende.

Olika yrkesgrupper och roller såsom arkitekter, beteendevetare, förändringsledare, projektledare, anställda inom HR och fastighetsavdelningar som vanligtvis ingår i projekt- eller styrgrupp, besitter för projektet oersättliga kompetens. Men projekten behöver oftast ytterligare en kompetens. Nämligen en person som är välbevandrad i litteratur, metod och verktyg för det praktiska och handfasta arbetet att få ihop alla delar och ta fram en strategi avseende arbetsmiljön som är i linje med verksamhetens vision, som tar hänsyn till organisationens förutsättningar och är implementerbar. En kompetens som får ihop strategin till en sammanhängande helhet och kan leda eller stötta det mångfacetterade operativa arbetet framåt – en arbetsplatsstrateg.

Mer info om själva utbildningen finner du här.

Arbetsplatsstrategi certifiering
WeOffice lanserar en certifierande utbildning till arbetsplatsstrateg.

Denna kompetens hittar vi idag i arbetslivet. I början av 2010-talet, i takt med att tekniken underlättade flexibilitet på arbetsplatsen och distansarbete, började många experimentera med olika typer av arbetssätt och kontorstyper. Allteftersom projekten färdigställdes började konsulter, arkitekter, HR och fastighetspersoner m.m. sätta sig in i vad som fungerar och för vem och sätta upp processer för att driva projekt avseende arbetssätt. Några utav dessa arbetar idag som arbetsplatsstrateger. Samtidigt började akademin alltmer intressera sig för dessa frågeställningar och numera har vi flera forskare som engagerar sig i frågeställningar rörande kontorsmiljö och arbetssätt, något som leder till att vår kunskap inom området ständigt ökar.

Som bransch har vi alltså både praktisk kunskap om vilka delar som behöver ingå i ett förändringsprojekt avseende arbetssätt samt relevant forskning som kan peka ut vilka arbetssätt som är associerade med vilka möjligheter och utmaningar. Vad vi som bransch hittills saknat är en utbildning som dels paketerar denna kunskap så att arbetsplatsstrateger inte behöver uppfinner alla hjul på nytt och kan urskilja vad som i praktiken fungerar från vackra men långsökta visioner, dels tryggar uppdragsgivaren att den tillsatta resursen besitter nödvändig kompetens och kan leda eller stötta projektet adekvat. Därför behövs en certifierande utbildning som arbetsplatsstrateg!

Efter 5 år som forskare inom området och 6 år som arbetsplatsstrateg har jag nu inom ramen av WeOffices verksamhet, fört samman både den teoretiska och praktiska kunskapen inom området till en certifierande utbildning för arbetsplatsstrateger. Utbildningen ger deltagaren en bred teoretisk och praktisk bas att stå på när det kommer till utvecklings- eller förändringsarbete avseende kontorslayout och arbetssätt samt förbereder deltagaren för att föra arbetet från idé och kartläggningsarbete till uppfyllandet av effektmål.

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för personer som antingen ska engagera sig i eller har erfarenhet av kontors- och arbetssättsförändringsprojekt. Oavsett roll och funktion får deltagaren en helhetskunskap över området och praktiska verktyg som tryggar deltagaren och som möjliggör att projektet kan ledas fram på ett effektivt sätt. Även personer som själva inte arbetar operativt med frågorna har nytta av utbildningen då de blir insatta i kunskapsläget samt får ta del av tillgängliga och beprövade metoder som kan användas i projekt avseende förändringar av kontorslayout och förändringar av arbetssätt.

Utbildningen leder fram till en certifiering som intygar att deltagaren tillgodoräknat sig den kunskap som behövs att samla in nödvändig information och ta fram en adekvat arbetsplatsstrategi utifrån verksamhetens förutsättningar.

För mer information om utbildningen, se www.weoffice.se/arbetsplatsstrateg

Eller hör av dig på aram@weoffice.se Tel 073-9793663