Cellkontor gör dig inte till en vinnare

Cellkontorets fördelar beskrivs ofta som överlägset i förhållande till öppna kontorslandskap när det kommer till genomförandet av krävande arbetsuppgifter. En ny studie visar dock att små kontorslandskap, och inte cellkontor, är bäst för prestation.

Cellkontorets goda möjlighet till avskärmning, kontroll över den fysiska miljön samt att ingen tanke behöver skänkas att andra kan störas av eller överhöra grannens samtal gör att många ofta beskriver det som utmärkt för arbetsuppgifter som är komplexa och kräver koncentration. Öppna kontorslandskap å andra sidan, med all spring, oönskat ljud och frånvaron av avskärmning ifrågasätts för yrkesgrupper som ofta läser, skriver och kodar. Men är cellkontoret fördelaktigt och hur stor är cellkontorets fördelar i jämförelse med öppna kontorslandskap? Detta undersökte jag och kollegor i en ny studie som precis har publicerats i Journal of environmental psychology.

Tillvägagångssätt

För att ha ett prestationsmått som är jämförbart oavsett bransch, organisation och tjänst användes ett ordminnestest. De anställda fick genomföra testet under två betingelser. Först fick de genomföra testet i en tyst miljö. Under den tysta betingelsen ombads tjänstemännen stänga av telefoner, e-postklienten och inte prata med varandra och alla genomförde testet samtidigt för att minska risken för att respondenterna skulle störas av att någon annan arbetade. Samma test genomfördes igen fast den här gången under normala arbetsförutsättningar där telefonen skulle vara på och omgivningen inte behövde ta hänsyn till att vara tyst. En grupp genomförde båda omgångarna av testet under tysta betingelser och användes därför som kontroll.
Sammanlagt insamlades svar från över 500 personer som antingen satt i cellkontor eller olika stora öppna kontorslandskap (små, mellanstora, eller stora öppna kontorslandskap).

Förväntade resultat (hypoteser)

Oavsett kontorstyp förväntades, bättre prestation i den tysta betingelsen än under normala arbetsförutsättningar. Prestationen i cellkontoret förväntades vara ungefär lika bra när det var tyst som under normala arbetsförutsättningar. I kontorslandskapen å andra sidan förväntades att prestationen under normala arbetsförutsättningar skulle bli sämre ju större landskapet blev. Detta för att större landskap är förknippat med mer buller. I kontrollgruppen förväntades att prestationen skulle vara ungefär detsamma i de två gångerna i och med att båda tillfällena genomfördes under tysta betingelser för just den gruppen.

Resultat

Som förväntat presterade kontrollgruppen lika bra under gång ett som gång två. Resultaten visade också att ju större landskap desto sämre presterar tjänstemän under normala förutsättningar. Sämst resultat bland de som satt i öppna kontorslandskap hade alltså de i stora öppna kontorslandskap med 25 eller fler personer i. Det som däremot gick emot förväntningarna var att tjänstemän i cellkontor presterade dåligt under normala förutsättningar. Det visade sig nämligen att prestationsbortfallet var lika stor under normala arbetsförutsättningar som de som satt i stora öppna kontorslandskap.

Diskussion

I linje med förväntningar visades att kontrollgruppen inte hade något nämnvärt prestationsbortfall gång två i jämförelse med gång ett. Bland kontorslandskapslösningarna, ledde små kontorslandskap till minst prestationsbortfall. Näst bäst var mellanstora kontorslandskap och sämst var de stora öppna kontorslandskapen. Däremot gick det höga prestationsbortfallet i cellkontor emot förväntningar då anställda i dessa kontor presterade lika dåligt som de i stora öppna kontorslandskap.
Att större kontorslandskap leder till större prestationsbortfall i jämförelse med små kan förklaras av att ju fler som delar rum desto fler irrelevanta distraktioner i miljön vilket i sin tur leder till sämre prestation.
Då cellkontorets negativa effekter inte kan förklaras av antalet personer som delar rum behövs andra förklaringsmodeller som dock behöver studeras i framtida studier. En förklaring till varför anställda i cellkontor har ett stort prestationsbortfall är att tjänstemän i cellkontor inte utvecklar strategier att hantera irrelevant stimuli kanske på grund av att distraktioner förekommer mer ojämnt. Därför blir de mer störda av mindre. En annan förklaring kan även vara att cellkontoren inte är så tysta som de framställs bl.a. för att möjligheten att faktiskt stänga dörren till kontoret och stänga av tekniska kommunikationskanaler inte utnyttjas.

Sammanfattningsvis visar studien att:

Små kontorslandskap är associerade med lägre prestationsbortfall.
Stora öppna kontorslandskap är associerade med högst prestationsbortfall
Cellkontor är inte lika fördelaktiga för prestation som de ofta framställs.