Arbetsplatsanalys

Laptop with white keypad and mouse on desk on background of computer monitor and other office supplies

Om analysplattformen vid framtagning av arbetsplattsstrategi

Efter årsskiftet tillgängliggör vi vår analysplattform till dig som arbetar med framtagning av arbetsplatsstrategier. Genom plattformen kan du sända ut enkäter och samla in data som dels hjälper dig att förstå organisationen dels ge dig stöd i de beslut som du står inför vid framtagning av arbetsplatsstrategi.

Visualisering

Insamlad data kommer återges genom visualiseringsverktyg och du kommer kunna filtrera det baserad på avdelning/enhet, ålder och kön för att skapa dig en uppfattning om eventuella skillnader mellan grupper. Nedan hittar du moduler som vi redan nu vet kommer ingå i plattformen.

Användningsområde

Analysplattformen kommer dels att hjälpa dig som arbetsplatsstrateg med framtagning av arbetsplatsstrategi dels bidra till ett inkluderande process. Vilka moduler som ingår kan anpassas utifrån behov. Ni kan också både lägga till egna frågeområden samt få tillgång till fördjupande analyser.

Jämförelsedata

Jämförelsedata finns till både privata och offentliga organisationer.

Moduler som ingår i plattformen

Aktivitetsanalys

Aktivitetsanalys innehåller ett urval av frågor som fångar upp hur stor andel av sin tid som medarbetare hänger åt olika aktiviteter. Modulen är utformat så att det ska vara enkelt att besvara frågorna och på ett sätt som hjälper individen att uppskatta sin tid så korrekt som möjligt.

Mobilitetsanalys

En av de viktigaste faktorerna som påverkar hur flexibelt medarbetare kan arbeta har att göra med hur mobila de kan vara. Vår mobilitetsanalys innehåller tre olika dimensioner som alla var för sig fångar olika delar av möjligheterna att arbeta flexibelt. Tillsammans ger de dig en möjlighet att förstå vilken del av organisationen som står nära eller långt ifrån ett flexibelt arbetssätt. De enskilda dimensionerna var för sig ger å andra sidan en insyn i vilken aspekt organisationens olika delar behöver arbeta mest med för ökad flexibilitet.

Sambandsanalys

Sambandsanalysen ger insyn i hur samarbetsmönstren inom organisationen ser ut.

Distansarbete

Denna modul kartlägger dels hur stor närvaro medarbetarna önskar ha på kontoret dels vilka typer av aktiviteter som de önskar genomföra när de väl är på plats. Modulen kartlägger även vilka dagar som är populärast att vara på kontoret samt vilka typer av verktyg medarbetarna behöver för att på ett bra sätt arbeta hemifrån. Vidare ställs här även organisatoriska och sociala frågor relaterad till distansarbete.

Fysiskmiljöanalys

I denna modul får medarbetarna möjlighet att välja vilka ytor de föredrar för olika aktiviteter. Informationen ger en god bild över preferenser för var olika ytor. Fysiska miljöanalysen kan användas tillsammans med aktivitetsanalysen för att ta fram ett indikativt funktionsprogram.

Trivsel

Trivsel frågor ställs utifrån två perspektiv. Dels generella frågor om arbetstrivsel dels frågor om trivsel med den fysiska miljön.

Vetenskaplighet

De frågor som ingår i enkäten prövas ständigt statistiskt och justeras. För att hålla formuläret så kort som möjligt, strävar vi efter att varje index ska bestå av så få frågor som möjligt utan att äventyra indexets reliabilitet och validitet. I vårt basutbud kommer även endast frågeställningar relevanta för framtagning av arbetsplatsstrategi ingå. Detta för att undvika att både skapa förväntningar och engagera medarbetare kring områden som sedan inte fångas upp.

Kontakta oss för mer information