Aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och kombi-kontor

Nedan kan du läsa om de flexibla kontoren

De flexibla kontoren

Det som generellt utmärker flexibla kontor är den tilltänkta flexibiliteten i hur kontoren/arbetsstationerna ska användas. I dessa kontor utnyttjar man i hög grad den tekniska utvecklingen för att möjliggöra och underlätta arbetet för medarbetarna. Nedan redogörs för tre olika typer av flexibla kontor: Flexkontor, aktivitesbaserat arbetssätt och kombi-kontor. Om inte ännu tidigare har de flexibla lösningarna funnits sedan från mitten av 1970-talet. Dock har de på senare tid blivit mer populära. Deras nyvunna popularitet kan bl.a. bero på nya tekniska lösningar som möjliggör att arbetet kan organiseras oberoende av tid och rum. Läs gärna artikeln av Heerwagen et.al., (2007) med namnet Collaborative knowledge work environments.

Flexkontor

I flexkontor saknar medarbetare fasta platser. I och med att många arbetsstationer vid varje given tillfälle inte är bemannade har man i dessa kontor medvetet färre antal arbetsstationer än vad det finns medarbetare. Medarbetarna får och uppmuntras att då och då arbeta från andra ställen än kontoret om det passar dem bättre. Den minskade ytan som blir resultatet av att man har färre antal arbetsstationer i förhållande till antalet medarbetare, utnyttjas till viss del till att konstruera samtalsrum, mötesrum och mötesplatser. Ibland kan flexkontor vara indelad i olika zoner, där varje zon är tänkt att användas för ett visst typ av arbete.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Såsom flexkontor saknar medarbetarna på en aktivitetsbaserad arbetsplats en fast arbetsstation. Det som ska skilja en aktivitetsbaserad arbetsplatserna från flexkontor är att olika delar av kontoret uttalat ska användas till olika aktiviteter, något som ska stödjas av möbler som passar aktiviteten. Exempelvis kan möbler i områden för koncentrerad arbete vara försedda med höga och ljudabsorberande kanter som syftar till att avskärma från oönskad stimuli. I delar där man ska arbeta tillsammans, exempelvis projektrum, konstrueras rummen för att bjuda in till interaktion och informationsflöde. Genom att både fokusera på rumslighet, möblemang samt hur arbetet organiseras försöker man här skapa en organisationer som tillgodoser användarens behov beroende på vad det är för arbetsuppgift som ska genomföras.

Kombi-kontor

Kombi-kontor är en svensk uppfinning där man försöker kombinera cellkontorets och öppna kontorslandskapets fördelar. I dessa kontor har varje person en fast plats men det finns samtidigt gott om utrymme för kreativa processer och grupparbete. SAS koncernbyggnad var som under 1980-talet restes i Försundavik i Solna var en sådan konstruktion. Dock är dessa kontorsbyggnader svåra att få till yteffektivt och utformas idag i mindre utsträckning.