service1

Fysisk arbetsmiljö

För att få till en god fysisk arbetsmiljö, behöver vi ta hänsyn till kontorets fysiska utformning vid sidan av aspekter såsom oönskat ljud, ljussättning och ventilation.

Fysisk arbetsmiljö

Lokalen är ett verktyg som skall stötta verksamheten i dess arbete att nå uppsatta mål. Oavsett vilken typ av kontor eller arbetsplats man har för avsikt att bygga eller flytta. Detta gäller såväl när det kommer till produktivitet, som samarbete och trivsel. Det kräver en noggrann analys av vad medarbetarna faktiskt gör på jobbet, hur ofta de är där, hur det är tänkt att de skall samarbeta.

Hälsoaspekten kommer alltmer fokus, hur påverkar det utformningen av lokalen?

Vilken service skall erbjudas och var och hur skall den verka?

Hur samordnas byggandet av den fysiska lokalen med den digitala resan, så att full mobilitet uppnås?

Och vi har inte ens nämnt hur vi verkligen får medarbetarna med på tåget och verkligen delar med sig av problem och förbättringsområden för den nya lokalen.

Våra tjänster kan bestå av:

· Föredrag, workshops och inspirationsföreläsningar

· Analyser, enkäter och kartläggning för en förstudie av företagets behov

· Framtagande av övergripande mål och beslutsunderlag

· Stöd vid sökning eller val av lokaler

· Framtagande av layout och lösningar som passar verksamheten

· Stöd och projektledning under alla faser av genomförandet

· Stöd vid anskaffande av möbler och annan inredning

· Enkäter, efteranalyser och uppföljning efter genomfört projekt

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.